Nobuyoshi Araki, Erotos. Courtesy of Michael Hoppen Gallery.

Nobuyoshi Araki: Erotos