Locations
66 Xiaopunanjie, Songzhuang
Tongzhou District,
Beijing 101118
China
Tel: +86 10 8085 6031
Beijing Agricultural Exhibition Hall
Beijing, Beijing 100026
China