Lyle Ashton Harris - Photographs

This will be Lyle Ashton Harris's first one person show in Provincetown.
, 'Sleeping Boy Two, Bronx, New York, circa late 1980's,' 2015, Albert Merola Gallery

Lyle Ashton Harris

Sleeping Boy Two, Bronx, New York, circa late 1980's, 2015

Albert Merola Gallery

Contact Gallery
, 'Black's Beach, San Diego, circa mid 1990's,' 2016, Albert Merola Gallery

Lyle Ashton Harris

Black's Beach, San Diego, circa mid 1990's, 2016

Albert Merola Gallery

Contact Gallery