Dreaming in Color 梦游色镜

Artists featured: Emma Fordham, Davida Kidd, Ren Zhitian 任芷田, Shang Chengxiang 商成祥, Marc Standing, Tiago Valente, Zhang Ruyi 张如怡, Zhou Fan 周范