, 'Cocks, Peonies and Rock,' 1902, Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

Gao Jianfu

Cocks, Peonies and Rock, 1902

Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

, 'Pouring vessel in the shape of mandarin ducks,' Ming-Hongzhi, Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

Unknown Artist

Pouring vessel in the shape of mandarin ducks, Ming-Hongzhi

Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

, 'Daqing Yongzheng nian zhi mark,' Qing-Yongzheng, Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

Unknown Artist

Daqing Yongzheng nian zhi mark, Qing-Yongzheng

Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

, 'Pair of famille-rose bowls decorated with magpies and prunus on a yellow-glaze ground Yongqing changchun mark,' Qing-Tongzhi, Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

Unknown Artist

Pair of famille-rose bowls decorated with magpies and prunus on a yellow-glaze ground Yongqing changchun mark, Qing-Tongzhi

Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

, 'Phoenix zun (wine vessel) Chen Mingyuan mark,' ca. 20, Art Museum of the Chinese University of Hong Kong

Unknown Artist

Phoenix zun (wine vessel) Chen Mingyuan mark, ca. 20

Art Museum of the Chinese University of Hong Kong