, 'Chameleon,' 2008, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

Chameleon, 2008

ArtSvit

, 'Walking Cloud,' 2015, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

Walking Cloud, 2015

ArtSvit

, 'Kaleidoscope XVI,' 2011, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

Kaleidoscope XVI, 2011

ArtSvit

, 'Plexus,' 2013, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

Plexus, 2013

ArtSvit

, 'Kaleidoscope XIV,' 2011, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

Kaleidoscope XIV, 2011

ArtSvit

, 'The Temptation of St. Anthony,' 2010, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

The Temptation of St. Anthony, 2010

ArtSvit

, 'Kaleidoscope XV ,' 2012, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

Kaleidoscope XV , 2012

ArtSvit

, 'Melissa,' 2011, ArtSvit

Stepan Ryabchenko

Melissa, 2011

ArtSvit