Beijing Commune
Art Basel in Hong Kong 2017

, '(2:1)-(41x4)-500-25-2-(8558/8447),' 2017, Beijing Commune

Shang Yixin

(2:1)-(41x4)-500-25-2-(8558/8447), 2017

Beijing Commune

Contact Gallery
, 'You (Hidden No.2),' 2015, Beijing Commune

Ma Qiusha

You (Hidden No.2), 2015

Beijing Commune

Contact Gallery
, 'Ji No. 13 棘 No. 13,' 2015, Beijing Commune

Xie Molin

Ji No. 13 棘 No. 13, 2015

Beijing Commune

Contact Gallery
, 'Golden Pulp 1# 金色软物 1#,' 2016, Beijing Commune

Yu Ji 于吉

Golden Pulp 1# 金色软物 1#, 2016

Beijing Commune

Contact Gallery