Boers-Li Gallery
Art Shenzhen 2017

Boers-Li Gallery will present the works of Guo Haiqiang, Ou Jin, Qiu Anxiong, Xue Feng and Tie Ying.
, 'New Classic of Mountains and Seas: Gate of Shikumen,' 2016, Boers-Li Gallery

Qiu Anxiong 邱黯雄

New Classic of Mountains and Seas: Gate of Shikumen, 2016

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'New Classic of Mountains and Seas: Withered Trees 1,' 2014, Boers-Li Gallery

Qiu Anxiong 邱黯雄

New Classic of Mountains and Seas: Withered Trees 1, 2014

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'New Classic of Mountains and Seas: Traveling in Mountains,' 2018, Boers-Li Gallery

Qiu Anxiong 邱黯雄

New Classic of Mountains and Seas: Traveling in Mountains, 2018

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, ' Frontier,' 2012, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Frontier, 2012

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Six Pigeons,' 2015, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Six Pigeons, 2015

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Chasing the Trance,' 2014, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Chasing the Trance, 2014

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Untitled 41,' 2016, Boers-Li Gallery

Ou Jin

Untitled 41, 2016

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'New Classic of Mountains and Seas: Pure and Remote View on the Sea,' 2016, Boers-Li Gallery

Qiu Anxiong 邱黯雄

New Classic of Mountains and Seas: Pure and Remote View on the Sea, 2016

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'New Classic of Mountains and Seas: Gate of Berlin Zoological Garden,' 2015, Boers-Li Gallery

Qiu Anxiong 邱黯雄

New Classic of Mountains and Seas: Gate of Berlin Zoological Garden, 2015

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, ' Frontier,' 2012, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Frontier, 2012

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Volcano,' 2015, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Volcano, 2015

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'The Arctic,' 2015, Boers-Li Gallery

Ying Tie

The Arctic, 2015

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Untitled 87,' 2017, Boers-Li Gallery

Ou Jin

Untitled 87, 2017

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Untitled 93,' 2017, Boers-Li Gallery

Ou Jin

Untitled 93, 2017

Boers-Li Gallery

CNY ¥29,000

Contact Gallery
, ' New Classic of Mountains and Seas: Huangpu River Sky view,' 2017, Boers-Li Gallery

Qiu Anxiong 邱黯雄

New Classic of Mountains and Seas: Huangpu River Sky view, 2017

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'New Classic of Mountains and Seas: Ao Tuo in Jing'an,' 2017, Boers-Li Gallery

Qiu Anxiong 邱黯雄

New Classic of Mountains and Seas: Ao Tuo in Jing'an, 2017

Boers-Li Gallery

CNY ¥55,000

Contact Gallery
, 'Chasing the Trance,' 2014, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Chasing the Trance, 2014

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Whirling landscape,' 2017, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Whirling landscape, 2017

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Sea of Japan,' 2012, Boers-Li Gallery

Ying Tie

Sea of Japan, 2012

Boers-Li Gallery

Contact Gallery
, 'Untitled 102,' 2017, Boers-Li Gallery

Ou Jin

Untitled 102, 2017

Boers-Li Gallery

Contact Gallery