Turning A Deaf Ear

Turning A Deaf Ear is a group exhibition with works by Dai Chenlian, Feng Chen, Liu Yue, Nabuqi, Nie Shiwei, Song Jianshu, Victor Răcătău, Wu Di, Zhang Miao and Zhang Shujian.