Cda-Projects
Art Basel Hong Kong 2013

, 'LoveBook,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

LoveBook, 2001

Cda-Projects

, 'Would This Heart Forget About You?,' 2013, Cda-Projects

Zeren Göktan

Would This Heart Forget About You?, 2013

Cda-Projects

, 'Roulette Table,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Roulette Table, 2001

Cda-Projects

, 'Mini Roulette,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Mini Roulette, 2001

Cda-Projects

, 'Mini Roulette,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Mini Roulette, 2001

Cda-Projects

, 'LoveGame,' 2011, Cda-Projects

Ipek Duben

LoveGame, 2011

Cda-Projects

, 'Dream-Optimism-Ayşe,' 2011, Cda-Projects

Nazlı Eda Noyan

Dream-Optimism-Ayşe, 2011

Cda-Projects

, 'Lovegame,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Lovegame, 2001

Cda-Projects

, 'Mini Roulette,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Mini Roulette, 2001

Cda-Projects

, 'We Will Meet in Dreams,' 2013, Cda-Projects

Zeren Göktan

We Will Meet in Dreams, 2013

Cda-Projects

, 'We Are Inseperable,' 2013, Cda-Projects

Zeren Göktan

We Are Inseperable, 2013

Cda-Projects

, 'Mini Roulette,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Mini Roulette, 2001

Cda-Projects

, 'Mini Roulette,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Mini Roulette, 2001

Cda-Projects

, 'Mini Roulette,' 2001, Cda-Projects

Ipek Duben

Mini Roulette, 2001

Cda-Projects