Shane Jones

, 'Black Caviar at Night,' 2014, Charles Nodrum Gallery

Shane Jones

Black Caviar at Night, 2014

Charles Nodrum Gallery

AUD $7,000

Contact Gallery
, 'The Famous Straight Six,' 2013, Charles Nodrum Gallery

Shane Jones

The Famous Straight Six, 2013

Charles Nodrum Gallery

AUD $6,000

Contact Gallery
, 'Trackwork at Flemington #2,' 2013, Charles Nodrum Gallery

Shane Jones

Trackwork at Flemington #2, 2013

Charles Nodrum Gallery

AUD $2,000

Contact Gallery
, 'Black Caviar,' 2012, Charles Nodrum Gallery

Shane Jones

Black Caviar, 2012

Charles Nodrum Gallery

AUD $7,000

Contact Gallery
, 'Trackwork at Flemington #5,' 2014, Charles Nodrum Gallery

Shane Jones

Trackwork at Flemington #5, 2014

Charles Nodrum Gallery

AUD $2,000

Contact Gallery
, 'Night Racing,' 2014, Charles Nodrum Gallery

Shane Jones

Night Racing, 2014

Charles Nodrum Gallery

AUD $6,000

Contact Gallery
, 'Trackwork at Flemington #4,' 2014, Charles Nodrum Gallery

Shane Jones

Trackwork at Flemington #4, 2014

Charles Nodrum Gallery

Sold

Contact Gallery