, 'p1624-Electronic Nostalgia-Noise,' 2016, CHOI&LAGER

Kim Young Hun

p1624-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'p1608-Electronic Nostalgia-Noise,' 2016, CHOI&LAGER

Kim Young Hun

p1608-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Black Prayer,' 2016, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Black Prayer, 2016

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Sickle (Swoosh),' 2015, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Sickle (Swoosh), 2015

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Hermeneutic Chime,' 2013, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Hermeneutic Chime, 2013

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Tusk/Task/Tool #3,' 2015, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Tusk/Task/Tool #3, 2015

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Accretion#3(Another New Dawn),' 2015, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Accretion#3(Another New Dawn), 2015

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'p1606-Electronic Nostalgia-Noise,' 2016, CHOI&LAGER

Kim Young Hun

p1606-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

CHOI&LAGER

Sold

Contact Gallery
, 'p1619-Electronic Nostalgia-Noise,' 2016, CHOI&LAGER

Kim Young Hun

p1619-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

CHOI&LAGER

Sold

Contact Gallery
, 'Surface Tension,' 2016, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Surface Tension, 2016

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Elemental Chime,' 2013, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Elemental Chime, 2013

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Accretion#4(Atavista),' 2015, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Accretion#4(Atavista), 2015

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Ice Core Britannia,' 2015, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Ice Core Britannia, 2015

CHOI&LAGER

Contact Gallery
, 'Ice Core Cable (Signal Failure),' 2016, CHOI&LAGER

Shane Bradford

Ice Core Cable (Signal Failure), 2016

CHOI&LAGER

Contact Gallery