Show

Ink Gene

July 16August 21, 2016
Closed
Presented by Double Square Gallery
Presented by Double Square Gallery

About

Double Square Gallery presents, Ink Gene, curated by Chang Li-Hao, assembled seven established Taiwanese Artist Chen Chun-Hao, Hsu Yunghsu, Lin Chuan-Chu, Peng Hung-Chih, Tzeng Yong-Ning, Wu Chi-Tsung, Yao Jui-Chung.


This show is currently unavailable.

Presented by Double Square Gallery