Edouard Malingue Gallery
Art Basel Hong Kong 2019

Edouard Malingue Gallery is pleased to present at Art Basel Hong Kong a booth featuring Eric Baudart, Chou Yu-Cheng, He Yida, Kwan Sheung Chi, Phillip Lai, Su-Mei Tse, Wang Wei, Wong Ping, Samson Young, Yuan Yuan and Zheng Zhou.
, 'Practising in fabric patterns ,' 2018, Edouard Malingue Gallery

Yuan Yuan

Practising in fabric patterns , 2018

Edouard Malingue Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Untitled,' 2019, Edouard Malingue Gallery

Phillip Lai

Untitled, 2019

Edouard Malingue Gallery

£15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Golden Trees (Reminiscences),' 2018, Edouard Malingue Gallery

Su-Mei Tse

Golden Trees (Reminiscences), 2018

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery
, 'Refresh, Sacrifice, New Hygiene, Rag, Canvas, Chou Yu-Cheng, Dining table, Wiping, Everyday, Ink Rhyme, Image, Album ,' 2019, Edouard Malingue Gallery

Yu-Cheng Chou

Refresh, Sacrifice, New Hygiene, Rag, Canvas, Chou Yu-Cheng, Dining table, Wiping, Everyday, Ink Rhyme, Image, Album , 2019

Edouard Malingue Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Fresh morning,' 2017, Edouard Malingue Gallery

Wang Zhibo 王之博

Fresh morning, 2017

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery
, 'Papier Millimetre (Big Platinum),' 2018, Edouard Malingue Gallery

Eric Baudart

Papier Millimetre (Big Platinum), 2018

Edouard Malingue Gallery

€20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Music while you work ,' 2018, Edouard Malingue Gallery

Samson Young 楊嘉輝

Music while you work , 2018

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery
, 'Albino Cockroach becomes the lightest colour bodybuilding championship winner in history ,' 2018, Edouard Malingue Gallery

Wong Ping 黃炳

Albino Cockroach becomes the lightest colour bodybuilding championship winner in history , 2018

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery
, 'doing it with Chi… making an Exit Bag ,' 2009, Edouard Malingue Gallery

Kwan Sheung Chi

doing it with Chi… making an Exit Bag , 2009

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery
, 'Squared Natural History 4 (No.5) ,' 2018, Edouard Malingue Gallery

Wang Wei

Squared Natural History 4 (No.5) , 2018

Edouard Malingue Gallery

HKD $75,000 - 100,000

Contact Gallery
, 'Untitled,' 2016, Edouard Malingue Gallery

He Yida

Untitled, 2016

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery
, 'Bai Suzhen and Xiaoqing: Poetry of Suzhou,' 2018, Edouard Malingue Gallery

Zhou Zheng

Bai Suzhen and Xiaoqing: Poetry of Suzhou, 2018

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery
, '90-1131,' 1990, Edouard Malingue Gallery

Yong-Ik Cho

90-1131, 1990

Edouard Malingue Gallery

Contact Gallery