, '"Best Fit" redirects here,' 2014, Elika

Zoe Giabouldaki

"Best Fit" redirects here, 2014

Elika

, 'Unknown and Untitled,' 2011, Elika

Zoe Giabouldaki

Unknown and Untitled, 2011

Elika

, 'Untitled,' 2013, Elika

Dimitris Ameladiotis

Untitled, 2013

Elika

, 'Untitled,' , Elika

Dimitris Ameladiotis

Untitled

Elika

, 'Untitled (I'm sorry),' 2013, Elika

Myrto Xanthopoulou

Untitled (I'm sorry), 2013

Elika

, 'Don't Cry,' 2014, Elika

Myrto Xanthopoulou

Don't Cry, 2014

Elika

, 'Snacks on the floor,' 2014, Elika

Zoe Giabouldaki

Snacks on the floor, 2014

Elika

, 'Untitled,' 2013, Elika

Dimitris Ameladiotis

Untitled, 2013

Elika

, 'Untitled,' 2012, Elika

Dimitris Ameladiotis

Untitled, 2012

Elika

, 'Untitled,' 2013, Elika

Dimitris Ameladiotis

Untitled, 2013

Elika

, 'Untitled,' 2013, Elika

Myrto Xanthopoulou

Untitled, 2013

Elika

, 'So many chances to set things straight,' 2014, Elika

Zoe Giabouldaki

So many chances to set things straight, 2014

Elika

, 'Untitled,' 2013, Elika

Dimitris Ameladiotis

Untitled, 2013

Elika

, 'Untitled,' 2013, Elika

Dimitris Ameladiotis

Untitled, 2013

Elika

, 'Seat for two people looking ahead,' 2012, Elika

Kostas Roussakis

Seat for two people looking ahead, 2012

Elika

, 'Untitled (bottle),' 2013, Elika

Myrto Xanthopoulou

Untitled (bottle), 2013

Elika