, 'Kimi no tame ni hajimete hōmon o hiraku (My Wicker Gate Opens the First Time for You) (CR65077),' 1965, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Kimi no tame ni hajimete hōmon o hiraku (My Wicker Gate Opens the First Time for You) (CR65077), 1965

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Naru kami no/ oto nomi kikishi/ maki muku no/ hihara no yama o/ kyō mitsuru kamo (CR65159),' 1965, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Naru kami no/ oto nomi kikishi/ maki muku no/ hihara no yama o/ kyō mitsuru kamo (CR65159), 1965

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Hin (Poverty) (CR68060),' 1968, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Hin (Poverty) (CR68060), 1968

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Mizudori (CR72193),' 1972, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Mizudori (CR72193), 1972

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Kanzan (CR78134),' 1978, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Kanzan (CR78134), 1978

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Namu Kanzeon (CR80068),' 1980, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Namu Kanzeon (CR80068), 1980

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Kaka sōjō (Under the Flowers, On the Grass) (CR6593),' 1965, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Kaka sōjō (Under the Flowers, On the Grass) (CR6593), 1965

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Kanzan (CR66069),' 1966, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Kanzan (CR66069), 1966

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Ran (Lazy) (CR69014),' 1969, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Ran (Lazy) (CR69014), 1969

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Ju (Tree) (CR78051),' 1978, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Ju (Tree) (CR78051), 1978

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Haru no yo no/ yute no kakehashi/ todae shite/ mine ni wakaruru/ yokogumo no sara (CR78203),' 1978, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Haru no yo no/ yute no kakehashi/ todae shite/ mine ni wakaruru/ yokogumo no sara (CR78203), 1978

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Namu Jigoku Dai Bosatsu (Hail to the Great Bodhisattva of Hell)(CR80070),' 1980, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Namu Jigoku Dai Bosatsu (Hail to the Great Bodhisattva of Hell)(CR80070), 1980

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Kaka sōjō (Under the Flowers, On the Grass) (CR61504),' 1965, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Kaka sōjō (Under the Flowers, On the Grass) (CR61504), 1965

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Daruma and Menpeki hachinen (Bodhidharma and Eight Years Facing a Wall),' 1967, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Daruma and Menpeki hachinen (Bodhidharma and Eight Years Facing a Wall), 1967

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Hana (Flower) (CR70187),' 1970, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Hana (Flower) (CR70187), 1970

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Kanzan (CR78131),' 1978, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Kanzan (CR78131), 1978

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Genzen (Here and Now) (CR80054),' 1980, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Genzen (Here and Now) (CR80054), 1980

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Bukkō Kokushi no ge (CR80088),' 1980, Erik Thomsen

Yu-ichi Inoue

Bukkō Kokushi no ge (CR80088), 1980

Erik Thomsen

Contact Gallery