, 'Kimi no tame ni hajimete hōmon o hiraku (My Wicker Gate Opens the First Time for You) (CR65077),' 1965, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Kimi no tame ni hajimete hōmon o hiraku (My Wicker Gate Opens the First Time for You) (CR65077), 1965

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Haru no yo no/ yute no kakehashi/ todae shite/ mine ni wakaruru/ yokogumo no sara (CR78203),' 1978, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Haru no yo no/ yute no kakehashi/ todae shite/ mine ni wakaruru/ yokogumo no sara (CR78203), 1978

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Namu Jigoku Dai Bosatsu (Hail to the Great Bodhisattva of Hell)(CR80070),' 1980, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Namu Jigoku Dai Bosatsu (Hail to the Great Bodhisattva of Hell)(CR80070), 1980

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Naru kami no/ oto nomi kikishi/ maki muku no/ hihara no yama o/ kyō mitsuru kamo (CR65159),' 1965, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Naru kami no/ oto nomi kikishi/ maki muku no/ hihara no yama o/ kyō mitsuru kamo (CR65159), 1965

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Genzen (Here and Now) (CR80054),' 1980, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Genzen (Here and Now) (CR80054), 1980

Erik Thomsen

Sold

Contact Gallery
, 'Bukkō Kokushi no ge (CR80088),' 1980, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Bukkō Kokushi no ge (CR80088), 1980

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Daruma and Menpeki hachinen (Bodhidharma and Eight Years Facing a Wall),' 1967, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Daruma and Menpeki hachinen (Bodhidharma and Eight Years Facing a Wall), 1967

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Namu Kanzeon (CR80068),' 1980, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Namu Kanzeon (CR80068), 1980

Erik Thomsen

Contact Gallery