Erik Thomsen
The Armory Show 2019

Post-War Japanese artists: Minol Araki, Sueharu Fukami, Yuichi Inoue, Shigeki Kitani and Shiryu Morita