, 'Untitled ,' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

Untitled , 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "View window",' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "View window", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Field methods of research",' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Field methods of research", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Herbarium of threads",' 2015, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Herbarium of threads", 2015

Fragment Gallery

, 'From the series "Biology of masterpieces",' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Biology of masterpieces", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Positions in the corner",' 2017, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Positions in the corner", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Polar explorers",' 2017, Fragment Gallery

Alexey Martins

From the series "Polar explorers", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Polar explorers",' 2017, Fragment Gallery

Alexey Martins

From the series "Polar explorers", 2017

Fragment Gallery

, 'Untitled ,' 2017, Fragment Gallery

Alexey Martins

Untitled , 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Invisible schemes of transmission",' 2017, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Invisible schemes of transmission", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Field methods of research",' 2017, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Field methods of research", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "View window",' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "View window", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "View window",' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "View window", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Displacement in volume",' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Displacement in volume", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Positions in the corner",' 2017, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Positions in the corner", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Mental firewood",' 2016, Fragment Gallery

Alexey Martins

From the series "Mental firewood", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Polar explorers",' 2017, Fragment Gallery

Alexey Martins

From the series "Polar explorers", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Invisible schemes of transmission",' 2017, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Invisible schemes of transmission", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Invisible schemes of transmission",' 2017, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Invisible schemes of transmission", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Herbarium of threads",' 2015, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Herbarium of threads", 2015

Fragment Gallery

, 'Example №1,' 2016, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

Example №1, 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Samples of being",' 2017, Fragment Gallery

Ilya Fedotov-Fedorov

From the series "Samples of being", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Polar explorers",' 2017, Fragment Gallery

Alexey Martins

From the series "Polar explorers", 2017

Fragment Gallery

, 'From the series "Mental firewood",' 2016, Fragment Gallery

Alexey Martins

From the series "Mental firewood", 2016

Fragment Gallery

, 'From the series "Polar explorers",' 2017, Fragment Gallery

Alexey Martins

From the series "Polar explorers", 2017

Fragment Gallery