Galerie Daniel Templon
Art Brussels 2017

, 'GATE / Montevideo,' 2016, Galerie Daniel Templon

Franz Ackermann

GATE / Montevideo, 2016

Galerie Daniel Templon

, 'Combat de Pachyderme 1,' 2017, Galerie Daniel Templon

Omar Ba

Combat de Pachyderme 1, 2017

Galerie Daniel Templon

, 'Sommet France-Afrique2-Emigration,' 2017, Galerie Daniel Templon

Omar Ba

Sommet France-Afrique2-Emigration, 2017

Galerie Daniel Templon

, 'FRÄULEIN KUNDROTZ NASENKOMPLEX "BONE SINCLAIR" DE HOT DE RIOBILLYTEA,' 2016, Galerie Daniel Templon

Jonathan Meese

FRÄULEIN KUNDROTZ NASENKOMPLEX "BONE SINCLAIR" DE HOT DE RIOBILLYTEA, 2016

Galerie Daniel Templon

, 'Combat de Pachyderme 2,' 2017, Galerie Daniel Templon

Omar Ba

Combat de Pachyderme 2, 2017

Galerie Daniel Templon