Ulrich Schmitt

, 'Alocasia-3D_US,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Alocasia-3D_US, 2000

Galerie f5,6

€5,000

Contact Gallery
, 'Mohn-11D_SbSAg,' 2003, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Mohn-11D_SbSAg, 2003

Galerie f5,6

€4,500

Contact Gallery
, 'Asnæs-1C-99_S-T6B6_F.,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Asnæs-1C-99_S-T6B6_F., 2000

Galerie f5,6

€5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Asnæs-2A-99-Ru_F_N,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Asnæs-2A-99-Ru_F_N, 2000

Galerie f5,6

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Fur-3D-99-U-Fe_F,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Fur-3D-99-U-Fe_F, 2000

Galerie f5,6

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Alocasia-03D_FeS,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Alocasia-03D_FeS, 2000

Galerie f5,6

€4,500

Contact Gallery
, 'Fur-1B-99-U_F,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Fur-1B-99-U_F, 2000

Galerie f5,6

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Tranum-3A-99-Sb_F_N,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Tranum-3A-99-Sb_F_N, 2000

Galerie f5,6

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Isar-GRW-6B-00_S-B2T6_F,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Isar-GRW-6B-00_S-B2T6_F, 2000

Galerie f5,6

€5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Fur-2B-99-Cr-Se_F,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Fur-2B-99-Cr-Se_F, 2000

Galerie f5,6

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Geranie-02A_SPd,' 2006, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Geranie-02A_SPd, 2006

Galerie f5,6

€4,500

Contact Gallery
, 'Fur-3D-99_S-B4T3_F,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Fur-3D-99_S-B4T3_F, 2000

Galerie f5,6

€5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Asnæs-3B-99-Ag_F,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Asnæs-3B-99-Ag_F, 2000

Galerie f5,6

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Fur-1B-99-As-Pb-Au_F,' 2000, Galerie f5,6

Ulrich Schmitt

Fur-1B-99-As-Pb-Au_F, 2000

Galerie f5,6

€2,500 - 5,000

Contact Gallery