, 'Civil Unrest,' 2015-2016, Gallery NAGA

Yizhak Elyashiv

Civil Unrest, 2015-2016

Gallery NAGA

$50,000

Contact Gallery
, 'untitled 3,' 2015, Gallery NAGA

Yizhak Elyashiv

untitled 3, 2015

Gallery NAGA

$3,000

Contact Gallery
, 'Kitchen Still Life #1,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Kitchen Still Life #1, 2017

Gallery NAGA

Sold

Contact Gallery
, 'Kitchen Still Life #2,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Kitchen Still Life #2, 2017

Gallery NAGA

$2,100

Contact Gallery
, 'Floating Nature #2,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Floating Nature #2, 2017

Gallery NAGA

$8,500

Contact Gallery
, 'untitled (transparent landscape),' 2015, Gallery NAGA

Yizhak Elyashiv

untitled (transparent landscape), 2015

Gallery NAGA

$50,000

Contact Gallery
, 'untitled 1,' 2015, Gallery NAGA

Yizhak Elyashiv

untitled 1, 2015

Gallery NAGA

$3,000

Contact Gallery
, 'Secret Garden #1,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Secret Garden #1, 2017

Gallery NAGA

$3,400

Contact Gallery
, 'Chandelier #2,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Chandelier #2, 2017

Gallery NAGA

Sold

Contact Gallery
, 'untitled 2,' 2015, Gallery NAGA

Yizhak Elyashiv

untitled 2, 2015

Gallery NAGA

$3,000

Contact Gallery
, 'Chandelier #1,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Chandelier #1, 2017

Gallery NAGA

$4,500

Contact Gallery
, 'Still Life with Rabbit,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Still Life with Rabbit, 2017

Gallery NAGA

$2,100

Contact Gallery
, 'Secret Garden #2,' 2017, Gallery NAGA

Joo Lee Kang

Secret Garden #2, 2017

Gallery NAGA

Sold

Contact Gallery