Geukens & De Vil
viennacontemporary 2017

, '‘The modular system’ front view, 2017, study for film,' 2017, Geukens & De Vil

Ruben Bellinkx

‘The modular system’ front view, 2017, study for film, 2017

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, '‘The dressage nr I’, study for film,' 2017, Geukens & De Vil

Ruben Bellinkx

‘The dressage nr I’, study for film, 2017

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, 'Mon Propre Déjeuner,' 2017, Geukens & De Vil

Gideon Kiefer

Mon Propre Déjeuner, 2017

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, 'Geological Agents,' , Geukens & De Vil

Gideon Kiefer

Geological Agents

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, 'Stasis, Stereo-viewer,' , Geukens & De Vil

Ruben Bellinkx

Stasis, Stereo-viewer

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, '‘The dressage nr II’, study for film,' 2017, Geukens & De Vil

Ruben Bellinkx

‘The dressage nr II’, study for film, 2017

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, 'So Protest Becomes Useless,' , Geukens & De Vil

Gideon Kiefer

So Protest Becomes Useless

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, 'We Are a Tragedy of the Commons,' , Geukens & De Vil

Gideon Kiefer

We Are a Tragedy of the Commons

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, '‘The modular system’ back view, study for film,' 2017, Geukens & De Vil

Ruben Bellinkx

‘The modular system’ back view, study for film, 2017

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, ' The Flamingo, study for film  ,' 2017, Geukens & De Vil

Ruben Bellinkx

The Flamingo, study for film , 2017

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, 'Der Völliger Zusammenbruch,' , Geukens & De Vil

Gideon Kiefer

Der Völliger Zusammenbruch

Geukens & De Vil

Contact Gallery
, 'Dans Ma Tête Je Suis Un Sculpteur,' 2017, Geukens & De Vil

Gideon Kiefer

Dans Ma Tête Je Suis Un Sculpteur, 2017

Geukens & De Vil

Contact Gallery