Hanart TZ Gallery
Abu Dhabi Art 2016

Hanart TZ Gallery
, 'Xun Mu (Flexibility),' 2016, Hanart TZ Gallery

Wang Dongling 王冬龄

Xun Mu (Flexibility), 2016

Hanart TZ Gallery

, 'Li Gui (Radiance),' 2015, Hanart TZ Gallery

Wang Dongling 王冬龄

Li Gui (Radiance), 2015

Hanart TZ Gallery

, 'XU Shen “Shuowen Jiezi, Chapter 13” in entangled script,' 2016, Hanart TZ Gallery

Wang Dongling 王冬龄

XU Shen “Shuowen Jiezi, Chapter 13” in entangled script, 2016

Hanart TZ Gallery

, 'Pure Spirit No.7,' 2011, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

Pure Spirit No.7, 2011

Hanart TZ Gallery

, 'Another Realm No.4,' 2015, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

Another Realm No.4, 2015

Hanart TZ Gallery

, 'Dui Chi (Satisfaction),' 2015, Hanart TZ Gallery

Wang Dongling 王冬龄

Dui Chi (Satisfaction), 2015

Hanart TZ Gallery

, 'WANG Anshi “Leaving the Mountain in the Steps of the Moon” in entangled script,' 2016, Hanart TZ Gallery

Wang Dongling 王冬龄

WANG Anshi “Leaving the Mountain in the Steps of the Moon” in entangled script, 2016

Hanart TZ Gallery

, 'The Spirit of Mountains ,' 2016, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

The Spirit of Mountains , 2016

Hanart TZ Gallery

, 'Pure Spirit No.11,' 2011, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

Pure Spirit No.11, 2011

Hanart TZ Gallery

, 'Another Realm No.5,' 2015, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

Another Realm No.5, 2015

Hanart TZ Gallery

, 'Zhen Ma (Stallion Dynamism),' 2016, Hanart TZ Gallery

Wang Dongling 王冬龄

Zhen Ma (Stallion Dynamism), 2016

Hanart TZ Gallery

, 'HUANG Tingjian “Raising a Wine Cup under the Bamboo” in entangled script,' 2016, Hanart TZ Gallery

Wang Dongling 王冬龄

HUANG Tingjian “Raising a Wine Cup under the Bamboo” in entangled script, 2016

Hanart TZ Gallery

, 'Solitary Mountain No.2,' 2013, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

Solitary Mountain No.2, 2013

Hanart TZ Gallery

, 'Pure Spirit No. 31,' 2011, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

Pure Spirit No. 31, 2011

Hanart TZ Gallery

, 'Lotus Peak,' 2013, Hanart TZ Gallery

Xu Longsen

Lotus Peak, 2013

Hanart TZ Gallery