Intimate Curiosity—Invitation to Japanese Collectors of Contemporary Art

In its 4th edition of Collectors of Contemporary Art, HKAC present the diverse collections of Keita Arisawa, Daisuke Miyatsu, Yoshiko Mori, Takeo Obayashi, Atom Suematsu, Ryutaro Takahashi, Seiichi Yoshino, and shares the insight of Japanese contemporary collections.