SIMON EVANS™: Passing through the gates of irresponsibility