, 'Soranotoki Shiratamahasu,' 2015, Kamakura

Shigeaki Koeda

Soranotoki Shiratamahasu, 2015

Kamakura

JPY ¥360,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki Derufuto Blue,' 2016, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki Derufuto Blue, 2016

Kamakura

JPY ¥360,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki Single Blue Black,' 2017, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki Single Blue Black, 2017

Kamakura

JPY ¥110,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki Bonu,' 2016, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki Bonu, 2016

Kamakura

JPY ¥360,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki Kankobai,' 2016, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki Kankobai, 2016

Kamakura

JPY ¥360,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki King Arfred,' 2017, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki King Arfred, 2017

Kamakura

JPY ¥110,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki Red Red Rose,' 2016, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki Red Red Rose, 2016

Kamakura

JPY ¥360,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki Hototogisu Sou,' 2015, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki Hototogisu Sou, 2015

Kamakura

JPY ¥360,000

Contact Gallery