, 'Tenshochi, Kitakami, Iwate,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Tenshochi, Kitakami, Iwate, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Takashiba Dekoyashiki, Koriyama, Fukushima,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Takashiba Dekoyashiki, Koriyama, Fukushima, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Tenshochi, Kitakami, Iwate,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Tenshochi, Kitakami, Iwate, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Paia Mantokuji Soto Mission, Paia, Hawaii,' 2015, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Paia Mantokuji Soto Mission, Paia, Hawaii, 2015

KANA KAWANISHI GALLERY

€8,000

Contact Gallery
, 'Ookala, Hawaii,' 2006, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Ookala, Hawaii, 2006

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Tomioka, Fukushima —Farmers Taisuke and Itsuko Saito standing in their rice field,' , KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Tomioka, Fukushima —Farmers Taisuke and Itsuko Saito standing in their rice field

KANA KAWANISHI GALLERY

€3,000

Contact Gallery
, 'Fissure 8, Leilani, Hawaii,' 2018, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Fissure 8, Leilani, Hawaii, 2018

KANA KAWANISHI GALLERY

€1,700

Contact Gallery
, 'Stripe(50Hz) 2017/03/22 19:32:57 shibuya-ku,' 2014-2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Hideo Anze

Stripe(50Hz) 2017/03/22 19:32:57 shibuya-ku, 2014-2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€900

Contact Gallery
, 'Stripe(50Hz) 2018/03/11 14:46:18 shibuya­-ku,' 2014-2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Hideo Anze

Stripe(50Hz) 2018/03/11 14:46:18 shibuya­-ku, 2014-2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€1,200

Contact Gallery
, 'Takashiba Dekoyashiki, Koriyama, Fukushima,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Takashiba Dekoyashiki, Koriyama, Fukushima, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Niida, Hachinohe, Aomori,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Niida, Hachinohe, Aomori, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Yamada, Futaba, Fukushima,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Yamada, Futaba, Fukushima, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€2,000

Contact Gallery
, 'Miharu, Fukushima,' 2013, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Miharu, Fukushima, 2013

KANA KAWANISHI GALLERY

€8,000

Contact Gallery
, 'Pahoa, Hawaii, 2014,' 2014, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Pahoa, Hawaii, 2014, 2014

KANA KAWANISHI GALLERY

€3,000

Contact Gallery
, 'Okuma, Fukushima —Kuniyoshi Yoshida at Ohno Elementary School,' 2015, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Okuma, Fukushima —Kuniyoshi Yoshida at Ohno Elementary School, 2015

KANA KAWANISHI GALLERY

€3,000

Contact Gallery
, 'Stripe(50Hz) 2015/05/08 22:54:35 shinjuku-ku,' 2014-2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Hideo Anze

Stripe(50Hz) 2015/05/08 22:54:35 shinjuku-ku, 2014-2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€1,200

Contact Gallery
, 'Stripe(50Hz) 2018/06/03 12:47:04 chuo-ku,' 2014-2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Hideo Anze

Stripe(50Hz) 2018/06/03 12:47:04 chuo-ku, 2014-2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€900

Contact Gallery
, 'Takashiba Dekoyashiki, Koriyama, Fukushima,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Takashiba Dekoyashiki, Koriyama, Fukushima, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Niida, Hachinohe, Aomori,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Niida, Hachinohe, Aomori, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€4,000

Contact Gallery
, 'Yonomori, Tomioka, Fukushima,' 2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Yonomori, Tomioka, Fukushima, 2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€2,000

Contact Gallery
, 'FUKUSHIMA ONDO, Shosuke Nihei, Kailua Camp,' 2016, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

FUKUSHIMA ONDO, Shosuke Nihei, Kailua Camp, 2016

KANA KAWANISHI GALLERY

€5,500

Contact Gallery
, 'Lahaina, Maui, Hawaii,' 2015, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Lahaina, Maui, Hawaii, 2015

KANA KAWANISHI GALLERY

€3,000

Contact Gallery
, 'Fissure 8, Leilani, Hawaii,' 2018, KANA KAWANISHI GALLERY

Ai Iwane

Fissure 8, Leilani, Hawaii, 2018

KANA KAWANISHI GALLERY

€1,700

Contact Gallery
, 'Stripe(50Hz) 2017/04/05 19:08:11 shinjuku-ku,' 2014-2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Hideo Anze

Stripe(50Hz) 2017/04/05 19:08:11 shinjuku-ku, 2014-2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€1,200

Contact Gallery
, 'Stripe(50Hz) 2015/05/16 13:19:55 aoba-ku,' 2014-2020, KANA KAWANISHI GALLERY

Hideo Anze

Stripe(50Hz) 2015/05/16 13:19:55 aoba-ku, 2014-2020

KANA KAWANISHI GALLERY

€1,200

Contact Gallery