, 'Still from performance,' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

Still from performance, 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery
, 'Restricted Area,' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

Restricted Area, 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery
, 'The Past Has Not Yet Happened (India),' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

The Past Has Not Yet Happened (India), 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery
, 'Sign, A Pen for Every Player,' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

Sign, A Pen for Every Player, 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery
, 'No Trespassing ,' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

No Trespassing , 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery
, 'The Past Has Not Yet Happened (East Coast),' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

The Past Has Not Yet Happened (East Coast), 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery
, 'Sign, Connected Terrain,' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

Sign, Connected Terrain, 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery
, 'The Past Has Not Yet Happened (Panama),' 2017, Kavi Gupta

Glenn Kaino

The Past Has Not Yet Happened (Panama), 2017

Kavi Gupta

Contact Gallery