Klein Sun Gallery at Art16

May 20May 22, 2016
Closed
Eli Klein Gallery

About

Klein Sun Gallery presents works by the following artists at Art 16: Ling Jian, Miao Xiaochun, Ji Zhou, Li Hongbo, Liu Bolin, Lu Zhengyuan, Ciu Xiuwen, Chen Wenbo, Zhang Dali, Zhang Gong, Wei Dong.

More info

Get the Artsy iOS app
Discover, buy, and sell art by the world’s leading artists
To download, scan this code with your phone’s camera