Eli Klein Gallery
Paris Photo Los Angeles 2015

Showcasing works by Cai Dongdong, Jiang Pengyi, Liu Bolin, Liu Zheng and Zhang Dali.
, 'Hiding in the City - Village,' 2013, Eli Klein Gallery

Liu Bolin

Hiding in the City - Village, 2013

Eli Klein Gallery

Contact Gallery
, 'A Woman with Beijing Opera Headdress,' 2008, Eli Klein Gallery

Liu Zheng

A Woman with Beijing Opera Headdress, 2008

Eli Klein Gallery

Contact Gallery