Eli Klein Gallery
Paris Photo Los Angeles 2015

Showcasing works by Cai Dongdong, Jiang Pengyi, Liu Bolin, Liu Zheng and Zhang Dali.