, 'Still Life I,' 2016, Kobayashi Gallery

Izumi Akiyama

Still Life I, 2016

Kobayashi Gallery

, 'Calmly Resting Deep Forest,' 2016, Kobayashi Gallery

Chisato Tanaka

Calmly Resting Deep Forest, 2016

Kobayashi Gallery

, 'A Place where Beasts are,' 2016, Kobayashi Gallery

Chisato Tanaka

A Place where Beasts are, 2016

Kobayashi Gallery