Kobayashi Gallery
Art15

, 'Still Life V,' 2015, Kobayashi Gallery

Izumi Akiyama

Still Life V, 2015

Kobayashi Gallery

Sold

, 'Still Life IX,' 2015, Kobayashi Gallery

Izumi Akiyama

Still Life IX, 2015

Kobayashi Gallery

Sold

, 'So Long,' 2015, Kobayashi Gallery

Chisato Tanaka

So Long, 2015

Kobayashi Gallery

Sold

, 'Drowning People,' 2015, Kobayashi Gallery

Chisato Tanaka

Drowning People, 2015

Kobayashi Gallery

Sold

, 'Still Life IV,' 2015, Kobayashi Gallery

Izumi Akiyama

Still Life IV, 2015

Kobayashi Gallery

Sold

, 'A Sheep Wearing Wolf's Fur,' 2015, Kobayashi Gallery

Chisato Tanaka

A Sheep Wearing Wolf's Fur, 2015

Kobayashi Gallery

Sold

, 'Face to Face,' 2015, Kobayashi Gallery

Chisato Tanaka

Face to Face, 2015

Kobayashi Gallery

Sold