Konrad Fischer Galerie
Art Basel 2014

, 'Column Painting 8 (Light red),' 2003, Konrad Fischer Galerie

Robert Mangold (b.1937)

Column Painting 8 (Light red), 2003

Konrad Fischer Galerie

, 'Venetian Blinds,' 2014, Konrad Fischer Galerie

Jan Dibbets

Venetian Blinds, 2014

Konrad Fischer Galerie

, 'Ripetere il bosco - frammento 6,' 2007-2008, Konrad Fischer Galerie

Giuseppe Penone

Ripetere il bosco - frammento 6, 2007-2008

Konrad Fischer Galerie