Leehwaik Gallery
KIAF 2017

In KIAF 2017 / ART SEOUL, the 12 South Korean artists; Ahn Doo-Jin, Han Un-Sung, Jeong Bo-Young, Jeong So-Youn, Kim Dong-Yoo, Kim Duck-Yong, Kim Mee-Young, Kim Tschang-Yeul, Lee Jung-Eun, Lee Ki-Young, Oh Chi-Gyun and Rim Dong-Sik will be introduced by LEEHWAIK GALLERY.
, 'Persimmon,' 2014, Leehwaik Gallery

Oh Chi Gyun

Persimmon, 2014

Leehwaik Gallery

, 'Persimmon,' 2016, Leehwaik Gallery

Oh Chi Gyun

Persimmon, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Recurrence,' 2014, Leehwaik Gallery

Kim Tschang Yeul

Recurrence, 2014

Leehwaik Gallery

, 'DL 2017-VIII,' 2017, Leehwaik Gallery

Han Unsung

DL 2017-VIII, 2017

Leehwaik Gallery

, 'The Painter's Grove,' 2017, Leehwaik Gallery

Meeyoung Kim

The Painter's Grove, 2017

Leehwaik Gallery

, 'White Forest,' 2015, Leehwaik Gallery

Kiyoung Lee

White Forest, 2015

Leehwaik Gallery

, 'Dividing Stone,' 2016, Leehwaik Gallery

Ahn Doojin

Dividing Stone, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Recurrence,' 2015, Leehwaik Gallery

Kim Tschang Yeul

Recurrence, 2015

Leehwaik Gallery

, 'Rue Paul Doumer, Aix-en-Provence,' 2014, Leehwaik Gallery

Han Unsung

Rue Paul Doumer, Aix-en-Provence, 2014

Leehwaik Gallery

, 'Persimmon,' 2016, Leehwaik Gallery

Oh Chi Gyun

Persimmon, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Marilyn Monroe (John F. Kennedy) ,' 2017, Leehwaik Gallery

Kim Dong Yoo

Marilyn Monroe (John F. Kennedy) , 2017

Leehwaik Gallery

, 'Giving Greetings to Drooping Flowers - Magpies, Morning,' 2016-2017, Leehwaik Gallery

Dong Sik Rim

Giving Greetings to Drooping Flowers - Magpies, Morning, 2016-2017

Leehwaik Gallery

, 'Bookshelf and stories,' 2017, Leehwaik Gallery

Jungeun Lee

Bookshelf and stories, 2017

Leehwaik Gallery

, ' The Painter's Grove,' 2017, Leehwaik Gallery

Meeyoung Kim

The Painter's Grove, 2017

Leehwaik Gallery

, 'Some Landscape 1,' 2016, Leehwaik Gallery

soyoun jeong

Some Landscape 1, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Emptiness - Horizon,' 2015, Leehwaik Gallery

Duck-Yong Kim

Emptiness - Horizon, 2015

Leehwaik Gallery

, 'Recurrence,' 2014, Leehwaik Gallery

Kim Tschang Yeul

Recurrence, 2014

Leehwaik Gallery

, 'Persimmon,' 2016, Leehwaik Gallery

Oh Chi Gyun

Persimmon, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Recurrence,' 2016, Leehwaik Gallery

Kim Tschang Yeul

Recurrence, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Giving Greetings to Drooping Flowers - Owls, Night,' 2016-2017, Leehwaik Gallery

Dong Sik Rim

Giving Greetings to Drooping Flowers - Owls, Night, 2016-2017

Leehwaik Gallery

, 'Richness vase - Hydrangea,' 2016, Leehwaik Gallery

Jungeun Lee

Richness vase - Hydrangea, 2016

Leehwaik Gallery

, 'The Painter's Farm,' 2017, Leehwaik Gallery

Meeyoung Kim

The Painter's Farm, 2017

Leehwaik Gallery

, 'Some Landscape 2,' 2016, Leehwaik Gallery

soyoun jeong

Some Landscape 2, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Looking,' 2016, Leehwaik Gallery

Boyoung Jeong

Looking, 2016

Leehwaik Gallery

, 'Red Stairs,' 2015, Leehwaik Gallery

Han Unsung

Red Stairs, 2015

Leehwaik Gallery