Liang Gallery
Art Taipei 2015

Liang Gallery presents eight contemporary Taiwanese artists: Lin Hung-Hsin, Huang Yi-Sheng, Hsu Chang-Yu, Hu Chau-Tsung, Hsu Wei-Hui, Chen I-Chun, Yen Ching-Chieh, and Fu Hau-Shiuan.
, 'Swimmer I,' 2015, Liang Gallery

LIN Hung-Hsin

Swimmer I, 2015

Liang Gallery

$600,000

Contact Gallery
, 'Moonlight in the City,' 2015, Liang Gallery

LIN Hung-Hsin

Moonlight in the City, 2015

Liang Gallery

$600,000

Contact Gallery
, 'Infinite Catching,' 2015, Liang Gallery

Una URSPRUNG

Infinite Catching, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Overlooking Freedom,' 2015, Liang Gallery

Una URSPRUNG

Overlooking Freedom, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Smiling Soaring (1),' 2015, Liang Gallery

Hsu Wei-Hui

Smiling Soaring (1), 2015

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Beginning of the Holy War,' 2015, Liang Gallery

Huang Yi-Sheng

Beginning of the Holy War, 2015

Liang Gallery

TWD $697,500

Contact Gallery
, 'Journey in a Drifting Universe,' 2015, Liang Gallery

YEN Ching-Chieh

Journey in a Drifting Universe, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Hidden Sound in Arctic,' 2015, Liang Gallery

FU Hau-Shiuan

Hidden Sound in Arctic, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Shui Yuan Lin Legend –Third Episode,' 2014, Liang Gallery

Chen I-Chun

Shui Yuan Lin Legend –Third Episode, 2014

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Swimmer II,' 2015, Liang Gallery

LIN Hung-Hsin

Swimmer II, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Autoreproduction,' 2015, Liang Gallery

LIN Hung-Hsin

Autoreproduction, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'The Loop of Longing,' 2015, Liang Gallery

Una URSPRUNG

The Loop of Longing, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Looking up Into the Clear Sky,' 2015, Liang Gallery

Una URSPRUNG

Looking up Into the Clear Sky, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Flower of Life – Smiling to Life (No.2)-3,' 2015, Liang Gallery

Hsu Wei-Hui

Flower of Life – Smiling to Life (No.2)-3, 2015

Liang Gallery

$3,145

Contact Gallery
, 'Escape from Devine Salvation,' 2015, Liang Gallery

Huang Yi-Sheng

Escape from Devine Salvation, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Life Space Station 001,' 2015, Liang Gallery

YEN Ching-Chieh

Life Space Station 001, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Unborn Generation,' 2015, Liang Gallery

FU Hau-Shiuan

Unborn Generation, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Facing the Sun,' 2015, Liang Gallery

LIN Hung-Hsin

Facing the Sun, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Waiting to Embrace the Unknown,' 2015, Liang Gallery

Una URSPRUNG

Waiting to Embrace the Unknown, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Thought Reflecting the Place,' 2015, Liang Gallery

Una URSPRUNG

Thought Reflecting the Place, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Contemplation From Afar,' 2015, Liang Gallery

Una URSPRUNG

Contemplation From Afar, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Flower of Life – Smiling to Life (No.2)-2,' 2015, Liang Gallery

Hsu Wei-Hui

Flower of Life – Smiling to Life (No.2)-2, 2015

Liang Gallery

$3,145

Contact Gallery
, 'Gentle Existance,' 2015, Liang Gallery

Huang Yi-Sheng

Gentle Existance, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Neighbour,' 2015, Liang Gallery

FU Hau-Shiuan

Neighbour, 2015

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Flower in the Wild Forest ,' 2105, Liang Gallery

FU Hau-Shiuan

Flower in the Wild Forest , 2105

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery