, 'Standing Screen,' early 19th century, Liang Yi Museum

Standing Screen, early 19th century

Liang Yi Museum

, 'Vase,' London-1889, Liang Yi Museum

Charles Boyton

Vase, London-1889

Liang Yi Museum

, 'Nécessaire,' ca. 1945-1955, Liang Yi Museum

Boucheron

Nécessaire, ca. 1945-1955

Liang Yi Museum

, 'Shrine,' Circa 1769, Liang Yi Museum

Shrine, Circa 1769

Liang Yi Museum

, 'Six-piece tea and coffee service,' Paris-20th century, Liang Yi Museum

Charles-Nicolas Odiot

Six-piece tea and coffee service, Paris-20th century

Liang Yi Museum

, 'Nécessaire,' France-1930s, Liang Yi Museum

Ostertag

Nécessaire, France-1930s

Liang Yi Museum

, 'Canopy Bed,' 18th century, Liang Yi Museum

Canopy Bed, 18th century

Liang Yi Museum

, 'Box,' Moscow-1896, Liang Yi Museum

Ivan Saltykov

Box, Moscow-1896

Liang Yi Museum

, 'Nécessaire with internal clock,' ca. 1910s, Liang Yi Museum

Unknown Artist

Nécessaire with internal clock, ca. 1910s

Liang Yi Museum