Hu Xianqian: A Performance A Day Keeps The Doctor Away