Guo Hua: Defining Contemporary Chinese Painting

“Guo Hua: Defining Contemporary Painting”: Fung Mingchip, Hai Tao, Hsia Ifu, Hsu Kuohuang, Hu Xiangdong, Hung Hsien, Jia Youfu, Liang Quan, Yang Mian, Zhu Daoping and Zhu Jinshi.
, 'Waterfall Hidden Among Cloud Veiled Hills,' 2016, M. Sutherland Fine Arts

Hsu Kuohuang

Waterfall Hidden Among Cloud Veiled Hills, 2016

M. Sutherland Fine Arts

Contact Gallery
, 'Estranged No. 3, Fisherman's Rest,' 2007, M. Sutherland Fine Arts

Hu Xiangdong

Estranged No. 3, Fisherman's Rest, 2007

M. Sutherland Fine Arts

Contact Gallery
, 'CMYK - Five Dynasties, Xu Xi, Auspicious Magnolia Painting,' 2106, M. Sutherland Fine Arts

Yang Mian 杨冕

CMYK - Five Dynasties, Xu Xi, Auspicious Magnolia Painting, 2106

M. Sutherland Fine Arts

Contact Gallery
, 'Genese of the Mountain,' 2012, M. Sutherland Fine Arts

Hai Tao

Genese of the Mountain, 2012

M. Sutherland Fine Arts

Contact Gallery
, 'Floating without End,' 1970, M. Sutherland Fine Arts

Hung Hsien

Floating without End, 1970

M. Sutherland Fine Arts

Contact Gallery