Meessen De Clercq
Art Basel in Miami Beach 2015

, 'The Guardian of the Books (Jorge Luis Borges),' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

The Guardian of the Books (Jorge Luis Borges), 2015

Meessen De Clercq

, 'Not the Book but the Bookshelf (Red),' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

Not the Book but the Bookshelf (Red), 2015

Meessen De Clercq

, 'Index (Ray Bradbury),' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

Index (Ray Bradbury), 2015

Meessen De Clercq

, 'Untitled,' 2015, Meessen De Clercq

Leon Vranken

Untitled, 2015

Meessen De Clercq

, 'Index (Robert Frost),' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

Index (Robert Frost), 2015

Meessen De Clercq

, 'Why I’m not a Painter (Frank O’hara). Gold,' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

Why I’m not a Painter (Frank O’hara). Gold, 2015

Meessen De Clercq

, 'Poetic Landscape I (Robert Frost's Cabin),' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

Poetic Landscape I (Robert Frost's Cabin), 2015

Meessen De Clercq

, 'Untitled,' 2015, Meessen De Clercq

Leon Vranken

Untitled, 2015

Meessen De Clercq

, 'Not the Book but the Bookshelf (Blue),' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

Not the Book but the Bookshelf (Blue), 2015

Meessen De Clercq

, 'Dividing Walls Projects II,' 2015, Meessen De Clercq

Jorge Méndez Blake

Dividing Walls Projects II, 2015

Meessen De Clercq

, 'Untitled,' 2015, Meessen De Clercq

Leon Vranken

Untitled, 2015

Meessen De Clercq