, 'Monk's Table,' 2015, Michael Ku Gallery

Lao Lianben

Monk's Table, 2015

Michael Ku Gallery

, 'Little clown,' 2015, Michael Ku Gallery

Chen Ke 陈可

Little clown, 2015

Michael Ku Gallery

, 'Ephemeral,' 2014, Michael Ku Gallery

Nick Dong

Ephemeral, 2014

Michael Ku Gallery

, 'The Hunting Ground in Winter,' 2012, Michael Ku Gallery

Yi-Hong Jian

The Hunting Ground in Winter, 2012

Michael Ku Gallery

, 'Untitled(curtain),' 2014, Michael Ku Gallery

Luo Jr-shin

Untitled(curtain), 2014

Michael Ku Gallery

, 'Idol,' 2013, Michael Ku Gallery

Idol, 2013

Michael Ku Gallery

, 'Vimalakirti Sutra,' 2013, Michael Ku Gallery

Chiang Hsun

Vimalakirti Sutra, 2013

Michael Ku Gallery

, 'Tryst,' 2015, Michael Ku Gallery

Lao Lianben

Tryst, 2015

Michael Ku Gallery

, 'He using a tablet, me depressed,' 2015, Michael Ku Gallery

Yi-Hong Jian

He using a tablet, me depressed, 2015

Michael Ku Gallery