, 'Haku-Un (White Cloud) 3.3.1,' 2017, Noguchi Museum

Miya Ando

Haku-Un (White Cloud) 3.3.1, 2017

Noguchi Museum

On loan

, 'Haku-Un (White Cloud) 4.8.1,' 2017, Noguchi Museum

Miya Ando

Haku-Un (White Cloud) 4.8.1, 2017

Noguchi Museum

On loan