, 'Mom and Dad,' 2018, Osnova Gallery

Henning Strassburger

Mom and Dad, 2018

Osnova Gallery

, 'Forest near Moscow,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Forest near Moscow, 2017

Osnova Gallery

Sold

, '"Detskaya literatura" publishing house (property of Ilya Kabakov) ,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

"Detskaya literatura" publishing house (property of Ilya Kabakov) , 2017

Osnova Gallery

, 'untitled,' 2018, Osnova Gallery

Henning Strassburger

untitled, 2018

Osnova Gallery

On hold

, 'Mommy Mommy I wanne see the Spaceship land tonight!,' 2018, Osnova Gallery

Henning Strassburger

Mommy Mommy I wanne see the Spaceship land tonight!, 2018

Osnova Gallery

, 'Untitled,' 2011, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Untitled, 2011

Osnova Gallery

, 'My beetle,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

My beetle, 2017

Osnova Gallery

Sold

, 'Don’t throw me away,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Don’t throw me away, 2017

Osnova Gallery

Sold

, 'Maybug,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Maybug, 2017

Osnova Gallery

, 'Untitled,' 2011, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Untitled, 2011

Osnova Gallery

, 'Malleo Sprint,' 2018, Osnova Gallery

Henning Strassburger

Malleo Sprint, 2018

Osnova Gallery

, 'Portrait of Ilya Kabakov 1,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Portrait of Ilya Kabakov 1, 2017

Osnova Gallery

Sold

, 'In luxury apartment,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

In luxury apartment, 2017

Osnova Gallery

, 'Tested! (The Cleaning of the Party),' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Tested! (The Cleaning of the Party), 2017

Osnova Gallery

, 'Trash flower,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Trash flower, 2017

Osnova Gallery

, 'Untitled,' 2011, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Untitled, 2011

Osnova Gallery

, 'Untitled,' 2011, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Untitled, 2011

Osnova Gallery

, 'Portrait of Ilya Kabakov 2,' 2017, Osnova Gallery

Ian Ginsburg

Portrait of Ilya Kabakov 2, 2017

Osnova Gallery

Sold