, 'Elsa,' 2015, Parasite

Shai Ignatz

Elsa, 2015

Parasite

, 'Pietá,' 2015, Parasite

Doris Arkin

Pietá, 2015

Parasite

, 'Untitled (from Leviathan),' 2015, Parasite

Gili Avissar

Untitled (from Leviathan), 2015

Parasite

, 'Olive Tree,' 2013, Parasite

Tal Shochat

Olive Tree, 2013

Parasite

, 'Istanbul,' 2015, Parasite

Jossef Krispel

Istanbul, 2015

Parasite

, 'Untitled,' 2015, Parasite

Jossef Krispel

Untitled, 2015

Parasite

, 'Untitled,' 2015, Parasite

Shai Ignatz

Untitled, 2015

Parasite

, 'Here,' 2014, Parasite

Doris Arkin

Here, 2014

Parasite

, 'Untitled,' 2014, Parasite

Gili Avissar

Untitled, 2014

Parasite

, 'Couple,' 2012, Parasite

Anisa Ashkar

Couple, 2012

Parasite

, 'Istanbul,' 2015, Parasite

Jossef Krispel

Istanbul, 2015

Parasite

, 'Daughtertype No. 1: Michal Is Crying,' 2006-2007, Parasite

Michal Heiman

Daughtertype No. 1: Michal Is Crying, 2006-2007

Parasite

, 'Untitled,' 2015, Parasite

Shai Ignatz

Untitled, 2015

Parasite

, 'Untitled ,' 2015, Parasite

Ada Ovadia

Untitled , 2015

Parasite

, 'Untitled,' 2014, Parasite

Gili Avissar

Untitled, 2014

Parasite

, 'Breakfast 2,' 2010, Parasite

Anisa Ashkar

Breakfast 2, 2010

Parasite

, 'Untitled,' 2015, Parasite

Jossef Krispel

Untitled, 2015

Parasite