War Room: Chen Shaoxiong, John Clang, Kata Legrady, Liu Zheng, Wang Luyan, Ozawa Tsuyoshi, and Zhao Liang

Pékin Fine Arts