Qi Mu Space
Art Jakarta 2019

QI MU SPACE will present Zheng Lu and Gao Weigang's new works in Art Jakarta 2019
, 'NACA0012 Airfoil A / NACA0012翼型A ,' 2019, Qi Mu Space

Zheng Lu 郑路

NACA0012 Airfoil A / NACA0012翼型A , 2019

Qi Mu Space

Contact Gallery
, '烟霏 Yan Fei,' 2019, Qi Mu Space

Zheng Lu 郑路

烟霏 Yan Fei, 2019

Qi Mu Space

Contact Gallery
, '《宽容战胜恐 惧》#2 《Tolerance defeat fear》#2,' 2018, Qi Mu Space

Gao Weigang 高伟刚

《宽容战胜恐 惧》#2 《Tolerance defeat fear》#2, 2018

Qi Mu Space

Contact Gallery