, 'White Night 白夜,' 2018, Qi Mu Space

Wang Shuo

White Night 白夜, 2018

Qi Mu Space

Contact Gallery
, 'Call mountain 喊山,' 2016, Qi Mu Space

Wang Shuo

Call mountain 喊山, 2016

Qi Mu Space

Contact Gallery
, 'Black Blue 黑蓝,' 2015, Qi Mu Space

Wang Shuo

Black Blue 黑蓝, 2015

Qi Mu Space

Contact Gallery
, 'Vagus nerve 迷走神经,' 2017, Qi Mu Space

Wang Shuo

Vagus nerve 迷走神经, 2017

Qi Mu Space

Contact Gallery
, 'Poly separation 聚离,' 2017, Qi Mu Space

Wang Shuo

Poly separation 聚离, 2017

Qi Mu Space

Contact Gallery