Tabaimo: Utsutsushi Utsushi

, 'aitaisei-josei,' 2015, Seattle Art Museum

Tabaimo

aitaisei-josei, 2015

Seattle Art Museum

, 'aitaisei-josei,' 2015, Seattle Art Museum

Tabaimo

aitaisei-josei, 2015

Seattle Art Museum

, 'aitaisei-josei,' 2015, Seattle Art Museum

Tabaimo

aitaisei-josei, 2015

Seattle Art Museum

, 'public conVENience,' 2006, Seattle Art Museum

Tabaimo

public conVENience, 2006

Seattle Art Museum