Show

Maitreya Karuna & Prajna (Compassion & Wisdom)

June 28October 27, 2017
Closed

About

Duration: June 28 – August 27, 2017 Location: Shanghai Gallery of Art (3rd Floor, 3 Zhong Shan Dong Yi Road Shanghai) Artists: Chen Yufan, Stefano Curto, Gade, He Chi, Ni Youyu, Lin Kunhao, Pang Hailong, Xu Bing, Yu Bogong, Zhang Huan, Zheng Guogu, Zheng Lu


This show is currently unavailable.

Presented by Shanghai Gallery of Art