, 'PINEAPPLE, BANANA, ORANGE, BANANA, SQUASH, BANANA, ORANGE, LEMON,' 2016, Taymour Grahne

Héctor Arce-Espasas

PINEAPPLE, BANANA, ORANGE, BANANA, SQUASH, BANANA, ORANGE, LEMON, 2016

Taymour Grahne

Contact Gallery
, 'DANCER (female/white),' 2016, Taymour Grahne

Héctor Arce-Espasas

DANCER (female/white), 2016

Taymour Grahne

$4,500

Contact Gallery