Temnikova & Kasela
The Armory Show 2018

, 'Flaminio Station I,' 2017, Temnikova & Kasela

Jaanus Samma

Flaminio Station I, 2017

Temnikova & Kasela

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Collection of Toilet Pulls III,' 2018, Temnikova & Kasela

Jaanus Samma

Collection of Toilet Pulls III, 2018

Temnikova & Kasela

€10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'Cupid,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Cupid, 2017

Temnikova & Kasela

Sold

Contact Gallery
, 'Structure,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Structure, 2017

Temnikova & Kasela

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Poster Sublime,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Poster Sublime, 2017

Temnikova & Kasela

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Flaminio Station II,' 2017, Temnikova & Kasela

Jaanus Samma

Flaminio Station II, 2017

Temnikova & Kasela

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Collection of Toilet Pulls IV,' 2018, Temnikova & Kasela

Jaanus Samma

Collection of Toilet Pulls IV, 2018

Temnikova & Kasela

€10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'Pieta,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Pieta, 2017

Temnikova & Kasela

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Divas nabas,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Divas nabas, 2017

Temnikova & Kasela

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Poster Penance,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Poster Penance, 2017

Temnikova & Kasela

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Collection of Toilet Pulls II,' 2018, Temnikova & Kasela

Jaanus Samma

Collection of Toilet Pulls II, 2018

Temnikova & Kasela

€10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'Bacchus,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Bacchus, 2017

Temnikova & Kasela

Sold

Contact Gallery
, 'Divdabis / Double Nature,' 2017, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Divdabis / Double Nature, 2017

Temnikova & Kasela

€5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Rug. Dream of Pope Gregory,' 2016, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Rug. Dream of Pope Gregory, 2016

Temnikova & Kasela

€5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Process,' 2018, Temnikova & Kasela

Inga Meldere

Process, 2018

Temnikova & Kasela

Sold

Contact Gallery